Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати по предметот Права на интелектуална сопственост од јунска сесија 2019

Индексоценка
36677
36907
36917
36927
37306
37766

Индексите за потпис и оценки да се остават на 25.07.2019 година во студентската служба на Факултетот.

Од Катедрата