Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од практичен испит по Лабораториски техники и инструментални методи 1 одржан на 19.06.2019 год.

Реден бр. Индекс Поени
1 164 5,5
2 178 3
3 182 7,5
4 196 4,5
5 219 4,5
6 228 6
7 241 7,5
8 244 1
9 245 5
10 247 6
11 264 9,5
12 266 7
13 269 1,5
14 273 7
15 278 4,5
16 282 0
17 283 0
18 292 9,5
19 306 0
20 310 4,5

Напомена: Практичниот испит се смета за положен со освоени најмалку 5 од вкупно 10 поени. Студентите што го имаат освоено 4,5 поени, го имаат „Условно положено“ практичниот испит (важи само за оваа сесија) и треба да покажат поголемо знаење на теоретскиот испит.

 Од катедра