Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испит Физичка хемија за фармацевти одржан на 20.06.2019 год.

Р.бр. Индекс Поени
1 3326 25
2 3830 25.5
3 3966 29
4 4000 9.5
5 4076 0
6 4097 26
7 4130 14
8 4138 14
9 4140 12
10 4153 9.5
11 4161 25
12 4182 31.5
13 4199 25
14 4201 27.5
15 4210 42
16 4227 25

Испитот се смета за положен со освоени најмалку 25 поени од можни 50 поени.

Од катедра