Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испит Основи на физичка хемија одржан на 20.06.2019 год.

Р.бр. Индекс Поени
1 199 15
2 271 25
3 318 25
4 320 25

Испитот се смета за положен со освоени најмалку 25 поени од можни 50 поени.

Од катедра