Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од практичен испит по Физичка хемија за фармацевти одржан на 11.06.2019 год.

Реден бр. Индекс Поени
1 3326 5
2 3684 Не положи
3 3745 Не положи
4 3818 Не положи
5 3851 Не положи
6 3966 6
7 3992 Не положи
8 4000 4,5
9 4032 Не положи
10 4041 5
11 4043 Не положи
12 4044 Не положи
13 4076 4,5
14 4086 Не положи
15 4089 Не положи
16 4091 6
17 4097 7
18 4105 6,5
19 4117 7
20 4118 Не положи
21 4119 5
22 4121 Не положи
23 4127 Не положи
24 4130 5,5
25 4131 Не положи
26 4135 Не положи
27 4138 5,5
28 4140 5
29 4153 4,5
30 4161 4,5
31 4162 8,5
32 4176 10
33 4177 10
34 4179 10
35 4182 7
36 4183 5
37 4185 8
38 4187 6,5
39 4189 8
40 4191 9,5
41 4192 5
42 4195 10
43 4198 5,5
44 4199 5,5
45 4200 5
46 4202 9
47 4201 4,5
48 4202 9
49 4203 6,5
50 4205 5
51 4208 9
52 4209 5
53 4210 6,5
54 4212 5,5
55 4216 5
56 4219 10
57 4225 5
58 4227 8
59 4229 8
60 4230 7,5
61 4234 8,5
62 4239 8
63 4240 6
64 4241 7,5
65 4259 7
66 4279 5
67 4287 8,5

Напомена: Практичниот испит се смета за положен со освоени најмалку 5 од вкупно 10 поени. Студентите што имаат освоено 4,5 поени, практичниот испит го имаат „Условно положено“ (важи само за оваа сесија) и треба да покажат поголемо знаење на теоретскиот испит.

 Од катедра