Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од практичен испит по Основи на физичка хемија одржан на 11.06.2019 год.

Рб Индекс Поени
1 113 Не положи
2 187 Не положи
3 198 4,5
4 199 6
5 220 Не положи
6 221 Не положи
7 228 Не положи
8 240 Не положи
9 246 Не положи
10 247 Не положи
11 269 Не положи
12 270 Не положи
13 271 5,5
14 273 Не положи
15 278 Не положи
16 280 Не положи
17 283 Не положи
18 288 Не положи
19 289 Не положи
20 291 Не положи
21 303 Не положи
22 304 Не положи
23 305 Не положи
24 306 Не положи
25 310 Не положи
26 312 8
27 316 8
28 318 4,5
29 320 4,5
30 327 7,5
31 343 6

Напомена: Практичниот испит се смета за положен со освоени најмалку 5 од вкупно 10 поени. Студентите што имаат освоено 4,5 поени, го имаат „Условно положено“ практичниот испит (важи само за оваа сесија) и треба да покажат поголемо знаење на теоретскиот испит.

 Од катедра