Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од практичен испит по Биоорганска хемија за студенти кои го преслушуваат предметот (13.06.2019)

Индексосвоени поени
(мин 5,0 – мах 10)
140299,0
239008,8
341498,5
440326,9
537726,7
639936,7
740036,6
841126,5
941186,0
1039615,8
1138515,4
1241615,2
1340865,0
1440765,0
1539395,0
164132*5,0
173788*5,0
183891*5,0

*Условно положени. Доколку не положат теоретски дел од испитот следната сесија да се јават повторно на практичен испит.