Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од практичен испит по предметот Биофарамција

Бр.индекс —- Поени
3289 —- 9.6
3580 —- 9.5
3814 —- 9.2
3548 —- 9
непотпишан —- 9
непотпишан —- 8.5
3810 —- 8.5
3439 —- 8
3418 —- 7.5
3559 —- 7
3527 —- 7
3201 —- 6.5
3593 —- 6.5
3215 —- 6.5
3506 —- 6.5
3344 —- 6.3
3841 —- 6
3551 —- 6
3470 —- 5.6
3947 —- 5.5
3414 —- 5.5
3600 —- 5
3653 —- 5
3450 —- 5
3651 —- 5
3643 —- 4.7 условно
3670 —- 4.5 условно
3185 —- 4.5 условно
3758 —- 4.5 условно
3231 —- 4
3733 —- 3.9
3467 —- 2.7
3194 —- 2
3668 —- 2
3091 —- 0.1

Практичниот испит се смета за положен со освоени минимум 5 поени од вкупно 10. Студентите кои се условно положени, практичниот испит им се важи за положен само доколку полагаат испит оваа сесија. Се замолуваат студентите кои не се потпишале на своите тестови да се јават на катедра!