Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од втор колоквиум по предметот Фармацевтска технологија

Бр. Индекс —– Поени
3801 —– 18
3918 —– 17,8
3927 —– 16,7
3973 —— 15,4
3928 —– 15
3952 —– 14,5
3835 —– 13,15
3985 —– 13,1
3956 —– 13
3943 —– 13
3768 —– 13
3796 —– 13
4006 —– 13
3540 —– 11,9
3617 —– 11,6
3998 —– 11,5
3736 —– 11,2
3976 —– 10,9
3915 —– 10,1
3628 —– 9,8
3661 —– 9,6
3705 —– 8,9
3677 —– 8,7
3594 —– 7,65
3589 —– 7,35
3693 —– 6,15
3683 —– 5,4
3797 —– 0

Испитот се смета за положен со освоени минимум 13 поени од вкупно 25.