Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Оглас за прием на кандидати за специјализации на УКИМ Фармацевтски факултет – Скопје

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Фармацевтски факултет –Скопје распишува оглас за пријавување на кандидати за специјализации по следниве гранки на специјализација:

A. Приватни специјализации

 • Испитување и контрола на лекови            9 места
 • Клиничка фармација                                   3 места
 • Токсиколошка хемија                                  4 местa
 • Фармакогнозија                                           3 места
 • Фармацевтска технологија                         2 места
 • Фармакоинформатика                                7 места
 • Санитарна хемија                                        1 место
 • Аптекарска практика                                  10 места

Заинтересираните кандидати согласно член 141 од Законот за здравствена заштита треба да ги исполнуваат следниве услови: завршена пробна работа, положен стручен испит и  лиценца за работа.

Кандидатите заедно со барањето за специјализација треба да ја достават следната документација:

 • уверение за завршен Фармацевтски факултет
 • уверение за положен стручен испит,
 • лиценца за работа,
 • македонско државјанство.

Документите се доставуваат во оригинал или копија заверена на нотар во архивата на Факултетот или преку пошта на следнава адреса УКИМ Фармацевтски факултет-Скопје ул. Мајка Тереза бр. 47, Скопје. Огласот трае 30 дена сметано од денот на неговото објавување.

За дополнителни информации:
Тел. 02-3126032/121
e-mail:bema@ff.ukim.edu.mk

(Огласот е објавен во весниците Нова Македонија и Коха на 02.04.2019)

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
Фармацевтски факултет-Скопје