Menu Close

Капацитети

Назив на високообразовната установа Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Фармацевтски факултет, Република Македонија
Седиште Мајка Тереза 47, 1000 Скопје
Вид на високообразовната установа Јавна високообразовна установа
Студиски и научноистражувачки подрачја за кои е добиена акредитација Медицински науки и здравство, поле фармација
Единици во состав на високообразовната установа Институт за фармацевтска хемијаИнститут за фармацевтска технологијаИнститут за фармакогнозијаИнститут за применета хемија и фармацевтски анализиИнститут за применета биохемијаЦентар за испитување и контрола на лековиНационален центар за давање информации за лековиЦентар за континуирана едукацијаЦентар за фармацевтска нанотехнологијаЦентар за биомолекуларни фармацевтски анализиЦентар за контрола на труењеЦентар за природни производи
Податоци за просторот наменет за изведување на наставната и истражувачката дејност Вкупна површина од 3000 м2Број на амфитеатри 3 (со вкупно 300 седишта )Број на лаборатории 14 (капацитет за 30 студенти во една лабораторија)е-училници: 2 со 30 компјутерски работни станициБрој на кабинети за наставно-научна дејност: 20
Податоци за опремата за изведување на наставната и истражувачката дејност GC-FID-MS, HPLC апарати (Waters, Agilent), HPLC препаративно аналитички систем, PCR апарат UV/VIS спектрометри, гасен хроматограф, капиларна електрофореза (BioRad, USA), IR спектрометар (Perkin Elmer 1310), апарати за испитување на дисолуција(SOTAX AT 7, Erweka),апарати за испитување на дезинтеграција (Erweka ZT 72),рефрактометар,полариметар, UV/Vis комора за TLC анализа (Spectroline,модел CX-21), Diode array спектрофотометар, скенирачки UV-VIS спектрофотометар, ELISA читач, единици за електрофореза, центрифуги, микроцентрифуги, аналитички ваги, инкубатори, водени бањи, ултрасонични бањи, опрема за полиакриламидна гел-електофореза, колонска хроматографија, агарозна гел- електрофореза, ладилници, вортекс, UV-комора, laminar flow кабинет, магнетни мешалки, апарат за спреј сушење (Buchi, SW), ласерски бројач за одредување на големина на честички (Scirocco 2000, Hydro 2000S, Malvern Instr., Ltd, UK), термостатски комори за следење на стабилност, стерилизатори, инкубатори, таблет машини, машини за инкапсулирање, кондуктометар, лабораториски мебел со дигестори и друга неопходна лабораториска опрема.
Број на студенти за кој е добиена акредитација 600 студенти
Број на лица во наставно-научни, научни и наставни звања 12 редовни професори, 6 вонредни професори, 14 доценти23 професори и доценти од други факултети и универзитети од земјата и странство вклучени во наставно-научната дејност
Број на лица во соработнички звања /